Sunday, January 28, 2007

1 comment:

keivan2005 said...

شهر قصه کاری سترک در پهنه ادبیات نمایشی ابران است که هرگز به فراموشی سپرده نخواهد شد وتوانای بازیگران و اندیشه و گفتمانی که منادی انست قطعا تکرار ناپذیر است