Thursday, May 08, 2014

شعری از بیژن مفید

سایه ها
-رهگذر از چه راه میآیی ؟
از کنار سرای خاموشان
اندر آنجا به غیر مرگ که بود؟
دسته ای سایه های سرگردان

  این شعر در بهمن ماه  سال 1331 در  دوره چهارم  سخن 
 مجله ادبیات و دانش و هنر امروز  . دوره چهارم  چاپ شده است  . بیژن مفید فقط هفده سال داشته است       

No comments: