Thursday, February 12, 2015

اطلاعات

« شهرقصه بین سالهای 1343 -1347 نوشته شده . نمایش باگروه هنر ملی و بازیگران نمایش برنامه دوم رادیو تهران بارها تمرین شده و بعد با نو آموزان آتلیه تئاتر و موسسین آتلیه تئاتر جمیله ندایی بهمن مفید و بیژن مفید ظبط صدا بوسیله یوسف شهاب . به دلیل سالن رایگان تمرین در ناحیه پنجم خانه پیش آهنگی وزارت فرهنگ و اموزش و پرورش ، چندین بار در دبیرستانهای ناحیه پنج آموزش و پرورش و دفعات بسیار در سالن پیش آهنگی اجرا شده است. در جشن هنر 1347پنج اجرای عمومی . پاییز 1347 سه ماه در سالن بیست و پنج شهریور و حدود شش ماه در سالن اطلاعات بانوان و چندین سفر به شهرهای جنوب ایران ابادان -مسجد سلیمان- آغاجاری . تنها نسخه چاپی در انتشارات جشن و هنر و سال1347 . این نسخه را بارها ط بیژن مفید تغییر داده  و هرگز چاپ جدید نشده است » جمیله ندایی 12  فوریه 2015 پاریس .


No comments: