Tuesday, November 24, 2015

شهر قصه کامل

https://soundcloud.com/jamileh-nedai/sets/95hgknwv5esn

همه شهر قصه. صدای کامل. چهار پرده .عکس را من گرفته ام سال1346 در همین اطاق خانه مادرم زندگی میکردیم. این صدا رایگان است و برای همه فارسی زبانان . تکثیر برای فروش نفرمایید

No comments: